25 TNF / Aktualności / Regulamin 25 Jubileuszowej Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Regulamin 25 Jubileuszowej Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Maszkaron

Statuetka Maszkaron

I. Tarnowska Nagroda Filmowa (TNF) jest przeglądem wybranej przez organizatorów polskiej fabularnej twórczości filmowej, wyprodukowanej miedzy kolejnymi edycjami Nagrody, wzbogaconym o imprezy towarzyszące, związane z kinematografią polską.

II. Celem TNF jest popularyzacja polskiej sztuki filmowej, wyróżnienie najlepszych filmów i ich twórców. Program TNF służy przedstawieniu i promocji oraz ocenie dorobku polskiej sztuki filmowej oraz ożywieniu zainteresowań kulturalnych środowiska tarnowskiego.

III. Organizatorem TNF jest Tarnowskie Centrum Kultury (TCK - Tarnów, Rynek 5).

IV. Czas trwania TNF ustala i określa organizator, może on powołać do współorganizacji przeglądu inne instytucje państwowe i prywatne lub osoby fizyczne tworząc komitet organizacyjny i zlecać im określone zadania. Organizator może także pozyskiwać do współudziału inne jednostki państwowe i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację TNF

V. Zadaniem organizatora - jest opracowanie i przygotowanie merytorycznej strony TNF - programu projekcji i imprez towarzyszących, oraz zabezpieczenie środków finansowych na ich realizacje. Na program TNF składają się:
- pokazy konkursowe filmów fabularnych oraz filmów dla dzieci (konkurs główny i konkurs Kino Młodego Widza)
- pokazy specjalne (tematyczne)
- spotkania twórców z publicznością
- imprezy towarzyszące (wystawy, koncerty, seminaria tematyczne, warsztaty filmoznawcze o charakterze edukacyjnym)

VI. TNF jest przeglądem filmów mającym charakter konkursu. O doborze filmów uczestniczących w konkursie decyduje Komisja Artystyczna TNF, składająca się z Dyrektora Artystycznego TNF oraz przedstawicieli Organizatora, powoływana każdorazowo przez Organizatora. Komisja, wybiera filmy do konkursu spośród tych które wyprodukowane zostały w okresie między kolejnymi edycjami przeglądu, posiadające wysokie walory artystyczne lub wyróżniające się z komercyjnej produkcji filmowej w szczególny sposób np. będąc ciekawym debiutem czy nowym spojrzeniem na dzieło filmowe.

VII. Filmy konkursowe oceniane są przez Jury, a nagrody otrzymują ich reżyserzy

VIII. Jury TNF.
W 25 TNF filmy oceniają trzy gremia Jury powołane przez organizatora oraz publiczność.
Jury Tarnowskiej Nagrody Filmowej, Jury Młodzieżowe i Jury Dziecięce.
Do udziału w Jury TNF zapraszani są przedstawiciele środowisk kulturotwórczych miasta i regionu oraz osoby związane zawodowo z polską kinematografią, Jury Młodzieżowe składa się z przedstawicieli szkół średnich i wyższych Tarnowa, a Jury Dziecięce z dzieci wybranych z przedszkoli i szkół podstawowych Tarnowa w wieku 5-10 lat. Jury Młodzieżowe wyłania Przewodniczącego ze swojego składu, natomiast Przewodniczącym Jury TNF jest każdorazowo zaproszony gość, twórca filmowy, Jury Dziecięce nie wybiera Przewodniczącego, kierującym jego pracami jest opiekun wyznaczony przez Organizatora. Werdykty Jury ogłaszane są protokołem
Wymienione powyżej gremia, działają zgodnie z regulaminem prac Jury.

IX. Nagrody przeglądu:
Statuetka Maszkaron – Nagroda Grand - Prix przyznawana reżyserowi najlepszego filmu wybranego przez Jury TNF oraz nagroda pieniężna w wysokości = 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych)
Statuetka Kamerzysta – Nagroda Jury Młodzieżowego przyznawana reżyserowi najlepszego filmu TNF oraz nagroda pieniężna w wysokości = 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych)
Statuetka Publika - nagroda publiczności przyznawana reżyserowi filmu wybranego w drodze plebiscytu przez widzów TNF (wg osobnego regulaminu) oraz nagroda pieniężna w wysokości = 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych)
Nagroda za wkład w rozwój polskiej kinematografii przyznawana przez Organizatora TNF – Statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości = 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych),
W przeglądzie „Kina Młodego Widza”, Jury Dziecięce wyłania najlepszy film, spośród zgłoszonych przez producentów a zakwalifikowanych przez Organizatora ( filmy wyprodukowane w ciągu 2-ch ostatnich lat), nagradzając reżysera Statuetką „Koguta”
Nagroda Specjalna dla reżysera jednego z filmów konkursowych ufundowana przez Telewizję Kino Polska w wysokości = 4.000,-zł (cztery tysiące złotych)
Nagroda Specjalna – Kino RP (Kino Polska-Dystrybucja) przyznawana dla debiutującego reżysera, prezentowanego filmu w konkursie TNF, w kwocie = 4.000,-zł (cztery tysiące złotych)
Wymienione wyżej nagrody pieniężne wypłaca Organizator TNF oprócz Nagród Specjalnych wypłacanych przez fundatorów.
Kwoty nagród podanych w regulaminie są kwotami brutto.
Ze względu na fakt, iż w składach Jury, znajduje się młodzież i reprezentanci środowisk kulturotwórczych miasta i regionu, a także publiczność, nagrody - statuetki Publika, Maszkaron, Kamerzysta, przyznawane twórcom stają się w dużej mierze reprezentatywne dla środowisk niebranżowych i wyrażają opinię potencjalnego odbiorcy.

Regulamin został sporządzony przez Organizatora

 

Dyrektor Dyrektor
Tarnowskiej Nagrody Filmowej Tarnowskiego Centrum Kultury
   
Anna Grygiel Tomasz Kapturkiewicz